Procesni podaci

MBR jedinica, može biti izvedena modularno-montažno radi jednostavnosti izgradnje, iako se i varijanta građevine (MBR kao građevina) za iste karakteristike efluenta može izgraditi podzemno ili nadzemno. Ovisi o željama investitora i lokaciji samog uređaja.

Slika 1. Shema Almes-eko MBR procesa

Uređaj se sastoji od slijedeće opreme i građevina:

  • uređaj s grubom i finom mehaniekom rešetkom (3 - 0,5 mm)
  • pumpna stanica
  • bazen za egalizaciju influenta
  • MBR reakcijska bazena (denitrifikacija; nitrifikacija; podrueje membrana)
  • bazen za stabilizaciju mulja
  • spremnik za kontrolu efluenta
  • bazen za pranje membrana strojarnica s kontrolnom sobom

Gruba mehanička rešetka, te fina rešetka dimenzionirani su tako da zadovoljavaju široki raspon fluktuacije influenta, kao i sve diskontinuitete protoka tijekom rada uređaja. Odvojene mehaničke nečistoće dospjele na finu rotacionu rešetku automatski se uskladišćuju u tipski kontejner otpadaka. Zaštitu od neugodnih mirisa na mehaničkoj rešetki osigurava potpuno zatvoreni tok mehaničkih nečistoća od rešetke do kontejnera.

Egalizacioni bazen služi za egalizaciju pridošlih količina influenta. Dimenzioniran je tako da u kombinaciji sa MBR – bazenima zadovoljava zahtjevani proces obzirom na količine dotoka otpadnih voda kao i na koncentracije. Daje u svim varijantama ulaza optimalnu varijantu i pripremu otpadnih voda na ulazu u MBR- bazene.

Membranski bioreaktor (MBR) zahvaljujući kombinaciji klasične bioobrade s aktivnim muljem i separacijskoj-membranskoj tehnologijidobila se procesna  konfiguracija koja je jednostavna glede procesa i održavanja, isplativa, fleksibilna i pouzdana. Mala reaktorska zona unutar MBR procesa je sredstvo i mjesto, gdje je biomasa izmjenieno izložena uvjetima okoliša za optimalni rast. Biomasa ulazi u aerobnu zonu reaktora iz anoksiene zone. Rad ove zone sa anoksienim uvjetima omogueava nesmetano odvijanje procesa denitrifikacije, a ujedno je i sredstvo za minimiziranje rasta vlaknastih mikroorganizama.

Ovakav način rada s MBR nema za potrebu na primarnog ni sekundarnog taložnika a vrijednost MLSS kao bitna karakteristika aeracijskih reaktora s bio muljem je 3 do 5 puta veća nego kod klasične obrade što ima za posljedicu smanjenje veličine reakcijskih bazena. Zbog toga sama površina za izgradnju MBR uređaja može biti i 3 puta manja nego u usporedbi s klasičnim biološkim uređajima, a da to ne utječe na kvalitetu obrađene vode.

Reaktor za aerobnu stabilizaciju mulja projektiran je tako da osigurava obradu mulja količinski i omogućuje procesno zahtjevano starenje mulja i kod maksimalnih dotoka influenta. Mulj se iz bazena za stabilizaciju povremeno ispumpava i  odvozi na gradski deponij ili na dodatnu obradu mulja (odvodnjavanje).

Bazen za kontrolu efluenta čini sastavni dio izlazne jedinice i dimenzioniran je za prihvat efluenta radi vizualne i on line kontrole mutnoće NTU te uzimanje uzoraka za laboratorijsko ispitivanje karakteristika efluenta. Kod povratnog pranja membrana automatski se dozira mala količina  razrijeđenog hipoklorita. Voda unutar bazena za kontrolu efluenta je obrađena i može služiti kao tehnološka voda ili za polijevanje površina.

Ovakav sustav MBR reaktora osigurava pokrivenost procesa unutar svih količina dotoka influenta kao i unutar svih oscilacija koncentracija influenta. Biološki proces unutar reaktora bez obzira na količine i koncentracije influenta osigurava uvijek jednake karakteristike efluenta. Sastavni dio reaktora su potopne membrane s porama od 0.1 μm (slika 2).

Slika 2. Mogućnosti membranske separacije

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije