Opis tehnologije

MBR-tehnologija koja odgovara i pripada grupi periodičke nestacionarne bioobrade. Razlog izbora i analize gore navedenog postupka obrade je u činjenici da ostali fizikalno-kemijski i drugi podsustavi bioobrade vrlo teško zadovoljavaju zakonske parametre.

Primjena MBR procesa kod obrade komunalnih otpadnih voda je vrlo jednostavna gledano sa mehaničkog aspekta i aspekta pogonskih uvjeta, te s visokim stupnjem efikasnosti. MBR proces za obradu komunalnih otpadnih voda zahtjeva pripremljeni influent na ulazu u reaktor i onoliko MBR reakcijskih bazena, koliko nalaže proračun procesnih uvjeta.

Slika 1. Usporedba klasicnog biološkog uredaja i MBR uredaja

Nikakvi aerirani pjeskolovi, primarni i sekundarni taložnici, te eventualno pješčana filtracija nisu potrebni (slika 1). Velike dozvoljene promjene ulaznih protoka u MBR sustavu, čini ih prikladnim za obradu velikih vršnih opterećenja i/ili za obradu vrlo malih dotoka tijekom male potrošnje voda (ljeto-zima). Osnovna prednost primjene MBR tehnologije je dakle u činjenici, da se radi o relativno malim uređajima, koji na razini primijenjene tehnologije imaju ugrađenu mogućnost tercijarne obrade otpadnih voda, s niskim izlaznim koncentracijama suspendiranih tvari, KPK, BPK5, amonijaka, TKN i TP (III stupanj pročišćavanja). Zbog uklanjanja nutrijenata, hranjivih soli fosfora i dušika, uklanja se glavni uzrok eutrofikacije mora, tzv. "cvjetanje mora".

Influenti tj. ulazne komunalne otpadne vode u MBR uređaj mogu biti opterećenije, tj. više onečišćene nego kod klasičnih bioloških sustava, kako zbog membrana kao separacijskih jedinica tako i zbog visoke koncentracije mulja (MLSS - koncentracija aktivnog mulja) i niskog F/M (ulaznog opterećenja po biomasi) koji daje mogućnost velike fleksibilnosti biološkog opterećenja. Kakvoća efluenta koji se postiže MBR postupkom je viša od kakvoće bilo kojeg drugog alternativnog biološkog postupka za obradu otpadnih voda.

Izlazna voda iz MBR uređaja je pogodna za ponovnu uporabu
Izlazna voda iz MBR uređaja
(slika sa uređaja MBR Crveni Otok)
Izlazna voda iz I stupnja pročišćavanja

Postrojenja su projektirana za stalni rad kod specificiranih uvjeta hidrauličnog i organskog opterećenja i to tako da omogućuje rad pri različitim dnevnim kapacitetima i/ili zimsko - ljetni režim rada.

Ovisno o potrebnom kapacitetu, u pogon se stavljaju pojedini biorekatori. Time je omogućena fleksibilnost rada uređaja koja je potrebna zbog mogićeg naglog porasta dotoka otpadne vode u ljetnim mjesecima. Također, operater može jednostavno promijeniti cikličke sekvence radi radnih ušteda u slučaju pojave uvjeta opterećenja manjih od predviđenih (npr. za vrijeme puštanja u rad).

Uređaj je projektiran tako da ga je moguće graditi u više faza jer jedan ili više reakcijskih bazena može biti u pogonu dok drugi još nisu u potpunosti dovršeni. Na isti način moguće je vršiti remont tijekom razdoblja smanjenog opterećenja.

Što je MBR?

MBR (Membranski Bio Reaktor) je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

opširnije